ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται αποδεκτές

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων

της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες απόκτησης πτυχίου. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους. Η επιλογή θα γίνεται με βάση τα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

κριτήρια που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και με βάση συμπληρωματικά κριτήρια και άλλες διαδικασίες (εξετάσεις, συνέντευξη) που μπορεί να καθορίζει η ΕΔΕ.

Διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών

Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής ΔΜΣ) απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμα εξαμήνου.

Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει αναστολή φοίτησης, το πολύ για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα. Κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διάρκεια φοίτησης ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΔΠΜΣ Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Δι-ιδρυματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

  Επικοινωνία

  Γραμματεία: Μαργαρίτα Λιόπα

  E-mail: pmssep-secr@uop.gr

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 27410 74992

   Facebook        Twitter

  Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά, 105 52 Αθήνα

©[2020-2022] ΔΠΜΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ανάπτυξη & Υποστήριξη - Βασίλης Μακρυπόδης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?