ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

Γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές έννοιες και θεωρίες που συνδέονται με τα ζητήματα της κοινωνικής καινοτομίας και των στρατηγικών ολιστικής ανάπτυξης

Να προσεγγίζουν τη σχετική βιβλιογραφία και να αναλύουν συγκριτικά τις επιμέρους εκφάνσεις κοινωνικής καινοτομίας και ανάπτυξης

Να διερευνούν εμπειρικά, μέσα από την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση τα πεδία της κοινωνικής καινοτομίας και των στρατηγικών της ανάπτυξης

Να κατανοούν τους μηχανισμούς που παράγουν και αναπαράγουν τα προβλήματα που καλούν για λύσεις μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων συμβατών με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Να κατανοούν το ρόλο του κράτους των θεσμών του και στον άξονα της συγχρονίας και της διαχρονίας εν σχέση με την κοινωνική καινοτομία και τις στρατηγικές ανάπτυξης

Να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δράσεις και πολιτικές για την κοινωνική ευημερία.

Σύνδεση διδασκαλίας με έρευνα

Το ΔΠΜΣ αποδίδει ύψιστη σημασία στην προαγωγή της έρευνας στο αντικείμενο της Κοινωνικής Καινοτομίας και των Στρατηγικών Ανάπτυξης και προτεραιότητα στην εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας με:

Μαθήματα Ερευνητικής Μεθοδολογίας με έμφαση τόσο στις ποσοτικές όσο και τις ποιοτικές προσεγγίσεις.

Συνεχή εξάσκηση μέσω εργασιών που συνδέονται με την οικοδόμηση γνώσεων και την αξιολόγηση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα και αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες όπως η αναζήτηση βιβλιογραφίας και πηγών δεδομένων, οι βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνών μικρής κλίμακας, οι παρουσιάσεις, κλπ.

Συστηματική επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής θεωρητικού ή/και εμπειρικού χαρακτήρα ως δομικού μέρους του προγράμματος σπουδών.

Διοργάνωση επιπλέον ειδικών σεμιναρίων για εμβάθυνση σε ειδικότερες μεθοδολογικές ερευνητικές προσεγγίσεις ανάλογα με την ομαδοποίηση των αντίστοιχων θεμάτων μεταπτυχιακής διατριβής.

Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων στο πλαίσιο της θεματολογίας και με πόρους του ΔΠΜΣ.

Διοργάνωση ημερίδων δημόσιας παρουσίασης-υποστήριξης των μεταπτυχιακών διατριβών σε συνδυασμό με αντίστοιχες παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος σε πεδία του αντικειμένου της Κοινωνικής Καινοτομίας και των Στρατηγικών Ανάπτυξης.

Συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικές συναντήσεις και ημερίδες διάχυσης των ερευνητικών ευρημάτων των προγραμμάτων στα οποία εμπλέκονται οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ

Δημοσίευση των συμπερασμάτων επιλεγμένων μεταπτυχιακών διατριβών σε διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και σε τόμους πρακτικών διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.

Συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου των μαθημάτων του ΔΠΜΣ με βάση τα νέα ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με τα ζητήματα που αυτό θεραπεύει.

Τέλος στο ΔΠΜΣ ο προσανατολισμός όλων των μαθημάτων θα είναι πολύ περισσότερο ερευνητικός. Αυτό επιδιώκεται μέσω:

Του αυξημένου ειδικού βάρους στο πρόγραμμα σπουδών της Μεταπτυχιακής Διατριβής,

της ενίσχυσης των μαθημάτων εκπαιδευτικής έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) και

της ανάθεσης εργασιών ερευνητικού χαρακτήρα (βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, έρευνες μικρής κλίμακας) ως βασικών μέσων αξιολόγησης των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα.

ΔΠΜΣ Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Δι-ιδρυματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

  Επικοινωνία

  Γραμματεία: Μαργαρίτα Λιόπα

  E-mail: pmssep-secr@uop.gr

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 27410 74992

   Facebook        Twitter

  Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά, 105 52 Αθήνα

©[2020-2022] ΔΠΜΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ανάπτυξη & Υποστήριξη - Βασίλης Μακρυπόδης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?