ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πιστωτικές Μονάδες

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α' 189/2.8.2005).

Παρακολούθηση ΠΜΣ

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθήματα, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, κύκλοι διαλέξεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Κανονισμός Σπουδών ΔΠΜΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας

Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Μερική εξ' αποστάσεως διδασκαλία

Μέρος του προγράμματος (έως 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (άρθρο 30§3, ν. 4485/2017, ΦΕΚ Α΄ 114/04.08.2017).

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών στο πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Στο δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει 5 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Τέλος το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ−ECTS.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων.

Πίνακας Μαθημάτων

Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.

Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά στη γενική επισκόπηση και κριτική ανάλυση του όρου «κοινωνική καινοτομία» σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι η «κοινωνική καινοτομία» είναι μια σχετικά νέα ιδέα, ό όρος αυτός υπάρχει τουλάχιστον από τα τέλη του 18ου αιώνα. Σε θεωρητικό επίπεδο, η «κοινωνική καινοτομία» αφορά κυρίως νέες και πρωτοπόρες ιδέες οι οποίεςκαλύπτουν απραγματοποίητες κοινωνικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο αλληλοσυνδεόμενες αντιλήψεις για την «κοινωνικής καινοτομία», οι οποίεςαφορούν είτε σε νέες κοινωνικές διαδικασίες είτε σε νέα κοινωνικά αποτελέσματα.

Η οικονομική ανάπτυξη, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και αποτελεί μια δυναμική διαδικασία οικονομικήςδιεύρυνσης και κοινωνικής αλλαγής, σημαίνει δε όχι απλή αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μιαςχώρας αλλά βαθύτερη μεταλλαγή της σε επίπεδο διάρθρωσης της οικονομίας, θεσμικού πλαισίου,προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, παιδείας, υγείας κ.τ.λ. Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός τουμαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των υποδειγμάτων και των θεωριών που αναπτύχθηκαν για τημελέτη της οικονομικής ανάπτυξης τόσο από την πλευρά της πολιτικής οικονομίας όσο και από την πλευρά της νεοκλασικής θεωρίας. Περίγραμμα μαθήματος

Το μάθημα αφορά στη συνθετική και κριτική διερεύνηση των οργανωτικών θεωριών κατά τον 20ο αιώνα και στη σχέση τους με την ανθρωπολογική και κοινωνιολογική θεωρία. Επιχειρεί να μελετήσει το οργανωσιακό φαινόμενο ως συστατικό στοιχείο των σύγχρονων μεταβαλλόμενων κοινωνιών και ως τρόπο δόμησης της θεσμοθετημένης εξουσίας. Παράλληλα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί δομούνται ως γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, ως μέσα άσκησης διοίκησης και ως δομές λήψης αποφάσεων.

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι να περιγράψει τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, που θεωρείται ο τρίτος πόλος μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα οικονομίας και να προσεγγίσει αυτόν από θεωρητικής και πρακτικής άποψης. Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα λόγω της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους προνοίας. Αναλύονται οι βασικές έννοιες της κοινωνικής οικονομίας καιοι λοιπές έννοιες που συνδέονται με αυτή (π.χ., Πλουραλιστική Οικονομία, Τρίτο Σύστημα, Τρίτος Τομέας, Μη Κερδοσκοπικός Τομέας, Αλληλέγγυα Οικονομία).

Α. Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με α) τις επιστημολογικές βάσεις της ποιοτικής έρευνας β) τις βασικές θεωρητικές της παραδόσεις και γ) με τα μεθοδολογικά εργαλεία εφαρμογής της. Ειδικότερα, ως προς το α) εξετάζεται το είδος της γνώσης που αποκομίζει κανείς όταν κάνει ποιοτική έρευνα, εστιάζοντας στο ερώτημα «τι είναι αυτό που εξηγούμε όταν εφαρμόζουμε ποιοτικές μεθόδους». Ως προς το β) στόχος είναι να παρουσιαστούν σε βάθος οι θεωρητικές βάσεις και οι μεθοδολογικές επιλογές τριών από τις πιο γνωστές παραδόσεις των ποιοτικών μεθόδων, της Θεμελιωμένης Θεωρίας, της Θεματικής Ανάλυσης και της Βιογραφικής Μεθόδου. Τέλος ως προς το γ) η εστίαση αφορά σε πιο πρακτικά ζητήματα εφαρμογής των ποιοτικών μεθόδων.

Β. Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας

Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά μια συνολικήθεώρηση των τρόπων με τον οποίο σχεδιάζεται, οργανώνεται και διεξάγεται η ερευνητική διαδικασία αλλά και των τρόπων που αναλύονται, ερμηνεύονται και παρουσιάζονται τα προϊόντα της, που δεν είναι άλλα από τα τελικά δεδομένα. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που παρουσιάζονται στο μάθημα στοχεύουν στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων σχετικά με την έρευνα. Η διαδρομή από την αρχική διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος έως την τελική δημοσίευση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει διαφορετικά στάδια με διαφορετικές προϋποθέσεις για τον επιστήμονα και ερευνητή.

Επιχειρείται ο ορισμός και αποσαφήνιση των βασικών εννοιών, διαχρονική τους εξέταση από την ελληνική αρχαιότητα (Αριστοτέλης, Πλάτωνας, κ.α.) μέχρι τις μέρες μας (Σουμπέτερ, Ντράκερ, κ.ά.). Επίσης, η θεωρητική θεμελίωση της έννοιας της καινοτομίας στο σύγχρονο καπιταλισμό, ο τρόπος που επενεργεί στην αγορά, σχέση της με μονοπώλια σε συνδυασμό με τη θεωρητική διερεύνηση της ψηφιακής τεχνολογίας και της σχέσης της με την εν εξελίξει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μελετώνται οι βασικές διακρίσεις της καινοτομίας: ριζική, αυξητική – επεκτατική, δομική, μη οικονομική (κοινωνική, βιώσιμη, πράσινη) και τα βήματα διάδοσης της καινοτομίας και η διαγραμματική απεικόνισή της.

Το αντικείμενο του μαθήματος αναφέρεται στη σχέση της κεντρικής και περιφερειακής Διοίκησης με τις συμμετοχικές πολιτικές στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης και του σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων κυρίως πολιτικών. Η Ασφάλεια του πολίτη ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, η διαχείριση κρίσεων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, η ένταξη του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος στον πυρήνα των ζητημάτων Διακυβέρνησης και του Κράτους Δικαίου απαιτούν νέα μοντέλα Διοίκησης που να στηρίζονται στις Συμμετοχικές πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Συμμετοχικές Πολιτικές συνιστούν πολιτικές «διεταιρικότητας», οι οποίες  προϋποθέτουν τη συμβολή και τη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στη διαχείριση ενός προβλήματος ή την προάσπιση ενός αγαθού που απασχολεί όλους στο πλαίσιο της κοινωνικής συμβίωσης.

Ο «κοινωνικός αντίκτυπος» ορίζεται ως η παραγόμενη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια που κομίζουνοιδραστηριότητεςτωνΦορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, στις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας φορέων και επιχειρήσεων, πεδίο  στρατηγικού σχεδιασμού και σημαντική παράμετρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η επισκόπηση και ανάλυσητων μεθοδολογικώνπροσεγγίσεων μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου, καθώς η μέτρηση και η παρακολούθηση τόσο του κοινωνικού αντικτύπουόσο και της κοινωνικήςπροστιθέμενης αξίας και της κοινωνικής αλλαγής, συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσειςγια την αποτελεσματική υλοποίηση, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, αποτελούν δε σημαντικά εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των οικονομικών σπουδών, των σπουδών διοίκησης και των πολιτισμικών σπουδών και της πολιτιστικής διαχείρισης έχει αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος γνωστικός κλάδος, η “οικονομία του πολιτισμού”. Ο κλάδος αυτός παρακολουθεί και παρεμβαίνει στις εξελίξεις των πολιτικών και των πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, την πολιτιστική παραγωγή και την πολιτιστική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ανάγκη για έναν ιδιαίτερο γνωστικό κλάδο της πολιτιστικής οικονομίας έγκειται στην ιδιαιτερότητα του πολιτισμού και των αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν, σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία.

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση της αγοράς εργασίας, στον τρόπο που αυτή λειτουργεί και πώς, μέσα από καλές πρακτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό προαεγγίζονται οι θεωρίες ανάπτυξης εν σχέση με την εργασία καθώς και παραγωγικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη τους τοπικές ιδιομορφίες και ιδιατερότητες. Επίσης παρουσιάζονται οι ευρύτερες τάσεις της απσχόλησης και η σχέση τους με τις νέες μορφές εργασίας και των σχετικών με αυτές δεξιοτήτων.

Στο τρίτο (3ο) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τα 4/5 των μαθημάτων των δύο (2) πρώτων εξαμήνων. Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Γραμματεία του Δ.ΠΜΣ. Η Γραμματεία του Δ.ΠΜΣ προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική ή άλλη γλώσσα γνωστή στα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

ΔΠΜΣ Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Δι-ιδρυματικό Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

  Επικοινωνία

  Γραμματεία: Μαργαρίτα Λιόπα

  E-mail: pmssep-secr@uop.gr

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 27410 74992

   Facebook        Twitter

  Διεύθυνση: Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Πλατεία Κοτζιά, 105 52 Αθήνα

©[2020-2022] ΔΠΜΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ανάπτυξη & Υποστήριξη - Βασίλης Μακρυπόδης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε το μήνυμά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?